Algemene voorwaarden


Overeenkomst


1. Algemeen

Een overeenkomst met Vioolles Ede wordt aangegaan door het accepteren van de algemene voorwaarden wanneer de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger zich aanmeldt via het inschrijfformulier.

Waar in deze overeenkomst gesproken wordt over ‘de leerling,’ wordt bij minderjarige leerlingen ook ‘de ouders/verzorgers van de leerling’ bedoeld.

Een seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli in het daaropvolgende jaar.


2. Aanmelding

Er kan op elk moment van het jaar worden gestart met het nemen van (alt)vioolles. Een leerling kan zich aanmelden voor muziekles door het inschrijfformulier in te vullen. Het invullen van dit formulier, het accepteren van de algemene voorwaarden en het verzenden van dit formulier wordt beschouwd als het ondertekenen van het formulier.


3. Duur overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Aan het einde van het cursusjaar loopt het contract door tot opzegging door de leerling. Een cursusjaar bestaat uit 36 lessen op basis van wekelijks les of uit 18 lessen op basis van tweewekelijks les.


4. Opzegging overeenkomst

De overeenkomst kan op elk moment tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient te geschieden door het contactformulier in te vullen. Na de opzegging is lesgeld verschuldigd tot aan de datum waarop de opzegtermijn is verstreken. Gedurende deze periode heeft de leerling nog recht op lessen. Mocht u tijdens deze periode besluiten om geen lessen meer te volgen, dan is Vioolles Ede niet gehouden tot restitutie van lesgeld.


5. Tarieven/lesgeld

Jaarlijks wordt per 1 augustus het tarief opnieuw vastgesteld. De tarieven zijn op te vragen bij de docent en zijn afhankelijk van de leslocatie. Het maandbedrag wordt berekend op basis van betaling gedurende 12 maanden. Bij tussentijdse opzegging zal er een afrekening plaatvinden op basis van het aantal aangeboden lessen, inclusief opzegtermijn.


6. Proefles

Voordat de overeenkomst wordt aangegaan, kan gebruik gemaakt worden van 1 gratis proefles. Er wordt vanuit gegaan dat de leerling de intentie heeft om les te nemen bij Vioolles Ede. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan wordt deze les tegen het gangbare tarief in rekening gebracht en wordt u vriendelijk verzocht de factuur te betalen.


7. Overige kosten

Het lesgeld is exclusief onderstaande kosten:

Voor de lessen is het aanschaffen of huren van een viool noodzakelijk. In de eerste les is een viool beschikbaar. Tijdens deze les zal besproken worden, afhankelijk van de wensen van de leerling, waar eventueel een viool gekocht of gehuurd kan worden.
Vioolles Ede beschikt over geschikte adressen van vioolbouwers in de regio. In sommige gevallen is het mogelijk om bij Vioolles Ede een viool te huren tegen het bedrag van € 10,- per maand.

De leerling dient zelf te beschikken over een lessenaar, een (muziek)schrift en/of lesboeken. Over dit laatste zal de docent de leerling adviseren. Tegen betaling van € 3,- zijn muziekblokken verkrijgbaar bij de docent.

Tijdens online les is een laptop of telefoon en een goede internetverbinding vereist.


8. Betaling

De leerling is lesgeld verschuldigd op basis van vooruitbetaling. Betaling van het lesgeld kan uitsluiten worden gedaan via automatische incasso. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden machtigt u Vioolles Ede om het lesgeld van uw bankrekening af te schrijven. Het lesgeld wordt in 12 gelijke termijnen per jaar geïncasseerd. De eerste termijn wordt geïncasseerd in de maand waarin de eerste les wordt gevolgd.
Indien de leerling niet akkoord gaat met de maandelijkse incassering van het lesgeld, is hij/zij verplicht om het hele bedrag per jaar vooruit te betalen. Dit bedrag dient in één keer overgemaakt te worden aan Vioolles Ede voordat de eerste les start.


9. Betalingsachterstand

Wanneer het verschuldigde bedrag niet tijdig is betaald, komen de wettelijke rente evenals alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk (o.a. aanmaningen) voor rekening van de leerling. De lessen zullen gestaakt worden totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. Gemiste lessen kunnen dan niet worden ingehaald of gerestitueerd.


10. Lestijd

De lestijd bedraagt 30 minuten. Dit is inclusief het uitpakken en stemmen van de viool. Indien de leerling hiertoe verzoekt, is een langere lestijd mogelijk.
De lessen vinden in het algemeen wekelijks plaats. Met name voor jonge kinderen die met vioolles beginnen, is het dringende advies om (aanvankelijk) wekelijks les te nemen. Het is in andere gevallen ook mogelijk om 1x per veertien dagen les te nemen.


11. Online les

Alleen wanneer er geen andere mogelijkheid is tot het geven van fysieke lessen, worden de lessen online aangeboden. Dit kan als er sprake is van een lockdown of als een leerling om andere redenen niet naar de les kan komen. Aan het begin van de les ontvangt de leerling een WhatsApp-bericht of een e-mail met een link naar Microsoft Teams. De leerling is zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding en een goede laptop, tablet of smartphone. Voor online lessen gelden dezelfde voorwaarden en tarieven als voor de fysieke lessen.


12. Leerlingenuitvoering en andere les gerelateerde activiteiten

Vioolles Ede streeft ernaar om elk jaar een leerlingenuitvoering te houden. Uitvoeringen en deelname aan andere les gerelateerde evenementen kan ertoe leiden dat de lessen in deze betreffende weken uitvallen. De voorbereiding en het meedoen aan deze activiteiten wordt gezien als een lesactiviteit met een educatief karakter in het verlengde van de reguliere les. In dit geval zullen deze activiteiten worden verrekend als een les.


13. Vakanties

De lessen vinden plaats in alle weken van het jaar, uitgezonderd de vakanties conform de scholen in de directe omgeving en nationale feestdagen.


14. Afwezigheid leerling

Wanneer een leerling verhinderd is om op de les te komen, dient hij/zij dit minimaal 24 uur van tevoren kenbaar te maken aan de docent via telefoon, e-mail, WhatsApp of SMS. Er is dan recht op een inhaalles die later kan worden ingepland. Indien de afmelding korter dan 24 uur voor van de les plaatsvindt, of de leerling niet dan wel veel te laat op de les verschijnt zonder afmelding, vervalt het recht op het inhalen van de les. Maximaal twee keer per seizoen kan een les worden ingehaald. In uitzonderlijke gevallen kan de docent hiervan afwijken.


15. Afwezigheid docent

Wanneer de docent verhinderd is, zal zij altijd proberen een inhaalles aan te bieden op een ander moment en/of op een andere leslocatie, ongeacht het moment van afmelding door de docent. Maximaal twee keer per seizoen kan het voorkomen dat een inhaalles niet kan worden ingehaald.


16. Aansprakelijkheid

Vioolles Ede is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de leerling, of voor verlies of diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling. Deelname aan de lessen en het betreden van de locaties in Ede en Veenendaal is geheel op eigen risico. Met het aangaan van de overeenkomst gaat de leerling hiermee akkoord.


17. Wijziging algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen veranderen. Vioolles Ede zal de leerling daarvan via e-mail op de hoogte brengen. Tussentijdse wijziging van de algemene voorwaarden geeft leerlingen het recht om hun overeenkomst tussentijds op te zeggen.


18. Onvoorziene omstandigheden

Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website vermelde informatie. Vioolles Ede heeft het recht om af te wijken van die verstrekte informatie. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Vioolles Ede.


Algemene voorwaarden Vioolles Ede per 27 juni 2022